MYK GASTRO GIDA VE EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden MYK Gastro Gıda ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirket ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’in gastro eğitim programı dahilinde sunacağı hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde,

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek

işlenecektir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hani Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Şirket’in ve gastro eğitim programı faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVK Kanunu’nun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

 1. Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı mevzuatta öngörülen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman info@gastroarena.com.tr adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Yeşilköy mah. Atatürk Cad. No:15-17-19 Bakırköy/ İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.